Zastarjelost potraživanja

Zastarjelost predstavlja protek zakonom predviđenog vremena, usled kojeg imalac nekog prava (potraživanja) gubi mogućnost da svoje pravo ostvari prinudnim putem (uz pomoć države, odnosno suda). Drugačije rečeno, nastupanjem zastarelosti dužnik više nije dužan da izvrši svoju obavezu.   Pa je stoga na dužniku da istakne prigovor zastarjelosti svoje obaveze, jer sud o tome ne vodi […]