Prava potrošača iz oblasti telekomunikacija

Prava potrošača iz oblasti telekomunikacija


Ovo je prvi članak iz serije članaka o pravima potrošača.

 

Korisnik usluga telekomunikacija ima pravo da podnese prigovor, operateru na pristup i kvalitet uslugama i račun. Prvi se podnosi onda kada postoje smetnje ili nedostaci prilikom korišćenja usluga operatera i to odmah nakon pojavljivanja smetnje, a drugi kada korisnik smatra da mu je račun sporan i to u roku od osam dana od dana prijema računa.

 

Operater je dužan u roku od osam dana, od dana prijema prigovora korisniku dostavi odgovor na prigovor. U slučaju da operater ne odgovori u roku od osam dana ili odbije zahtjev, korisnik ima pravo da u roku od petnaest dana podnese žalbu Agenciji za elektronske komunikacije. Agencija je u obavezi, da po žalbi korisnika odluči u roku od trideset dana od dana prijema žalbe.

Ako je pretplatnik podnio prigovor ili žalbu na poslednji račun, a nema neizmirenih obaveze za prethodne račune, operater onda ne može isključiti pretplatnika sa mreže ili raskinuti pretplatnički ugovor. Sve dok se ne donese odluka, po prigovoru ili žalbi operater je dužan da nastavi sa pružanjem usluga pretplatniku. Ukoliko operater postupi suprotno nalazi se u prekršaju.

Na zahtjev korisnika, operater je dužan da najmanje jednom mjesečno bez naknade korisniku izda listing.

 

Socijalno ugrožena lica i lica sa invaliditetom imaju pravo na posebne cjenovne opcije ili pakete kod svog operatera. Zbog ustavnog opredjeljenja da je Crna Gora država socijalne pravde, zakonodavac je propisao da je operater dužan da tim licima ponudi navedene cjenovne opcije i pakete, te ako iste ne ponudi nalazi se u prekršaju.

 

Pretplatnički ugovor ne smije biti zaključen na period duži od dvije godine, a pretplatnik ima pravo na raskid pretplatničkog ugovora u bilo kojem trenutku. Uz ograničenje da je pretplatnik koji je već zaključio ugovor dužan da plati naknadu za preostali period na koji je ugovor zaključen ili naknadu u visini popusta na uređaje, opremu i usluge koje je ostvario. Stoga istekom perioda od dvije godine prestaju sva prava i obaveze iz ugovora.

 

Ukoliko dođe do izmjene uslova utvrđenih pretplatničkim ugovorom operator je dužan, da najmanje trideset dana prije izmjena uslova pisanim putem i putem SMS-a o tome obavijesti pretplatnika. Pretplatnik može otkazati pretplatnički ugovor u roku od trideset dana, bez plaćanja naknade za preostali period na koji je ugovor zaključen ili naknadu u visini popusta na uređaje, opremu i usluge koje je ostvario, ako su izmjene za njega nepovoljne u odnosu na ugovorene opšte uslove i cijene.

 

Ako pretplatnički ugovor istekne ili u slučaju raskida, na zahtjev pretplatnika i bez naknade operater je dužan da omogući dalje korišćenje kupljenih uređaja u drugim mrežama. Korisnici pre-paid usluge ovu mogućnost stiču nakon dvanaest mjeseci korišćenja usluge.

 

Kada se vrši prenos i uključenje broja iz jedne mreže u drugu, neophodno je to izvršiti u najkraćem mogućem roku u skladu sa tehničkim mogućnostima operatora. Broj korisnika koji je zaključio ugovor za prenos broja kod drugog operatora mora se aktivirati u toku jednog radnog dana, dok gubitak usluge korisnuku tokom procesa prenosa broja ne smije trajati duže od jednog radnog dana.

 

Dalje, operater je dužan da unaprijed u sredstvima javnog informisanja, obavijesti korisnike o privremenom ograničenju, odnosno prekidu pružanja usluga. Ako je ograničenje odnosno prekid pružanja usluga duži od šest sati, onda je operater dužan da neposredno obavijesti korisnika. U slučaju ograničenja, odnosno prekida usluge operator je dužan da umanji mjesečnu pretplatu korisniku, srazmjerno trajanju ograničenja, odnosno prekida usluge.

 

Pretplatnički ugovor se od trenutka isključenja, odnosno prekida pružanja usluga smatra jednostrano raskinutim od strane operatera. Iz čega slijedi da je korisnik u obavezi da plati samo iznos potraživanja koji je nastao do trenutka raskida pretplatničkog ugovora. Stoga operater ne može da obračunava naknadu za usluge koje korisniku nije pružio.

 

Operater je dužan da obešteti korisnika, ako njegove usluge u pogledu kvaliteta i raspoloživosti odstupaju od uslova određenih pretplatničkim ugovorom. Naime korisnik ima pravo da od operatera traži isplatu direktnog ili indirektnog gubitka, koji je nastao  kao posljedica lošeg kvaliteta pružanja usluga ili ograničenja pristupa mreži ili usluzi. Ukoliko operater ne obešteti korisnika za direktni ili indirektni gubitak nalazi se u prekršaju.

 

Dužnost operatera, je da sa podacima koji se odnose nalaze u računu i listingu postupa u skladu sa zakonima kojima se uređuje tajnost podataka, zaštita podataka o ličnosti i zaštita neobjavljenih podataka, a ukoliko ne obezbijedi zaštitu prava na privatnost operater se nalazi u prekršaju.

 

Shodno odredbama zakona o obligacionim odnosima sva potraživanja operatera zastarijevaju istekom roka od dvije godine.

 

Ukoliko operater, prekrši neku od gore navedenih obaveza zakonom o elektronskim komunikacijama je predviđena novčana kazna u iznosu od 2.000 € pa do 40.000 € sve zavisno od prekršaja.

 

Ako operater nije pružio uslugu u skladu sa pretplatničkim ugovorom i zakonom podnosi se inicijativa za vršenje inspekcijskog nadzora, a ako se operater nalazi u prekršaju podnosi se inicijativu za pokretanje prekršajnog postupka i to: Upravi za inspekcijske poslove – Odsjeku za inspekciju za elektronske komunikacije, poštansku djelatnost i usluge informacionog društva.