Prava potrošača kod distribucije i snabdijevanja električnom energijom

Prava potrošača kod distribucije i snabdijevanja električnom energijom


Svi potrošači, manje ili više, imaju nekakva iskustva sa kompanijama koje vrše snabdijevanje ili distribuciju električne energije. Pozabavićemo se pravima koje imaju korisnici (potrošači) električne energije, kao i nekim problemima kod ostvarivanja tih prava.

 

Prije svega, u osnovnim odredbama Zakona o energetici (“Službeni list Crne Gore”, br. 5/2016 i 51/2017.) propisano je da je od javnog interesa: energetski razvoj, obezbjeđivanje dovoljnih količina energije koje su potrebne za život i rad građana, poslovanje i razvoj privrednih subjekata i njihovo snabdijevanje na siguran, bezbjedan, pouzdan i kvalitetan način. Javni interes podrazumijeva vršenje ovih djelatnosti na principima zaštite krajnjih korisnika električne energije. Da li je baš tako?

 

Saglasnost za priključenje

Na zahtjev korisnika za priključenje na distributivni sistem električne energije, Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS) d.o.o Podgorica odlučuje (rješenjem) u roku od 15 (petnaest) dana, kojim daje saglasnost na podnijeti zahtjev.

 

Ugovor o priključenju

Ukoliko su ispunjeni svi uslovi iz saglasnosti za priključenje, operator u roku od 15 (petnaest) dana po prijema obavještenja od strane korisnika o ispunjenosti uslova zaključuje ugovor o priključenju.

 

Dužnost operatora

Operator je dužan da uređaj za mjerenje isporučene električne energije (sat) ugradi i održava kao svoje sredstvo.

 

Dužnost korisnika

Podnosilac zahtjeva, korisnik, dužan je da plati određenu naknadu za priključenje. Naknada za priključenje na sistem sastoji se od: dijela za izvođenje priključka na sistem i dijela za stvaranje tehničkih uslova u sistemu. Prvi dio naknade određuje se na osnovu troškova izrade priključka, a drugi dio na osnovu planiranih troškova za ulaganja u izgradnju novih djelova sistema i/ili rekonstrukcije postojećeg sistema.

 

Potencijalni korisnik može samostalno da izgradi priključak u skladu sa uslovima iz saglasnosti za priključenje, uz obavezu da umjesto plaćanja dijela naknade za priključenje na sistem izgrađeni priključak prenese u svojinu operatora. Bez obzira ko je finansirao izgradnju priključka, on je po zakonu osnovno sredstvo i sastavni dio sistema operatora.

 

Ugovor i opšti uslovi snabdijevanja

Snabdjevač električnom energijom – Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) a.d. Nikšić u obavezi je da sa korisnikom zaključi ugovor o snabdijevanju u pisanoj formi. Snabdijevanje korisnika vrši se u skladu sa opštim uslovima snabdijevanja.

 

Obustava snabdijevanja

Kada korisnik ne izvršava obaveze utvrđene ugovorom, odnosno ne plaća račun za isporučenu električnu energiju, snabdjevač je dužan da korisnika upozori da u roku koji ne može biti kraći od 8 (osam) dana od dana dostavljanja upozorenja izvrši dospjele obaveze.

 

Obustava snabdijevanja električne energije ne može početi u petak, subotu ili nedjelju, na državni praznik ili dan prije praznika.

 

Obustava snabdijevanja električne energije ne može da se izvrši ako je korisnik platio nesporni dio računa i blagovremeno podnio prigovor na sporni dio, odnosno ako je platio sve račune sem zadnjeg na koji je podnio prigovor.

 

Operator je dužan da korisniku odmah omogući ponovno snabdijevanje električnom energijom, a najkasnije u roku od 24 (dvadeset četiri) časa od časa kada je korisnik platio račun.

 

Prigovor

Korisnik ima pravo da podnese prigovor snabdjevaču:

 1. na račun za utrošenu električnu energiju u roku od 8 (osam) dana od dana prijema računa;
 2. u slučaju ograničenja ili obustave isporuke električne energije u roku od 8 (osam) dana od dana ograničenja ili obustave snabdijevanja električnom energijom;
 3. u slučaju neispunjavanja obaveza utvrđenih ugovorom o snabdijevanju električnom energijom u roku od 15 (petnaest) dana od dana prestanka ispunjavanja ugovornih obaveza;
 4. po osnovu neispunjavanja minimuma kvaliteta snabdijevanja od strane operatora sistema ili snabdjevača u roku od 30 (trideset) dana od događaja koji je za posljedicu imao eventualno neispunjavanje minimuma kvaliteta;
 5. u drugim slučajevima u vezi sa snabdijevanjem električnom energijom u roku od 15 (petnaest) dana od dana nastanka događaja koji je za posledicu imao povredu ili ugrožavanje prava korisnika.

 

Prigovor se podnosi na adresu: Elektroprivreda Crne Gore AD – FC Snabdijevanje, Ulica Vuka Karadžića broj 2, 81400 Nikšić.

 

Snabdjevač je dužan da po prigovoru odluči u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema prigovora.

 

Žalba

Korisnik ima pravo da podnese žalbu Regulatornoj agenciji za energetiku:

 1. na akt operatora koji se odnosi na pristup distributivnom sistemu,
 2. na akt operatora koji se odnosi na saglasnost za priključenje,
 3. na ugovor o priključenju,
 4. u slučaju obustave ili ograničenja isporuke električne energije,
 5. na odluku o iznosu finansijske kompenzacije po osnovu neispunjavanja minimuma kvaliteta snabdijevanja;

 

Protiv odluke Regulatorne agencije za energetiku može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom.

 

Ranjivi korisnici su:

 1. osobe sa invaliditetom, sa posebnim potrebama ili lošeg zdravstvenog stanja kod kojih može da nastupi ugroženost života ili zdravlja zbog ograničenja ili obustave snabdijevanja električnom energijom,
 2. i osobe koje su u stanju socijalne potrebe.

 

Ranjivi korisnici imaju pravo na subvenciju cijene električne energije.

 

Subvencija se ostvaruje na osnovu zahtjeva koji podnosi korisnik ili Centar za socijalni rad, ako korisnik nije u mogućnosti. Kada korisnik ostvari pravo na subvenciju, snabdjevač je dužan da sa njim zaključi ugovor o snabdijevanju i da bez odlaganja započne snabdijevanje.

 

Zakonom je zabranjena obustava snabdijevanja električnom energijom ranjivih korisnika od početka oktobra do kraja aprila, bez obzira na iznos neizmirenih obaveza po osnovu računa za utrošenu električnu energiju.

 

Smetnje pri snabdijevanju električnom energijom

Ako se pojave tehničke ili druge smetnje pri snabdijevanju električnom energijom, a njihov uzrok nije na objektu korisnika, onda je energetski subjekat u obavezi da na zahtjev korisnika bez odlaganja otkloni smetnje najduže u roku od 24 (dvadeset četiri) časa od časa prijema zahtjeva, osim u slučajevima kada to objektivno nije moguće.

 

Neovlašćeno korišćenje električne energije

Zakonom o energetici zabranjeno je neovlašćeno korišćenje električne energije.

 

CEDIS-ovim Pravilima za sprovođenje postupka otkrivanja, utvrđivanja i sprječavanja neovlašćenog korišćenja električne energije propisano je da ovlašćeno lice CEDIS-a u cilju otkrivanja neovlašćenog korišćenja električne energije može slobodno i nesmetano da pristupi mjernim uređajima, instalacijama i mjestu priključka objekta.

 

Veoma je diskutabilno da li su pomenuta Pravila u skladu sa članom 41 Ustava Crne Gore (“Sužbeni list Crne Gore”, br. 1/2007 i 38/2013 – Amandmani I-XVI), kojim se garantuje pravo na nepovredivost stana ili drugih prostorija.

 

Zastarjelost potraživanja

Pravo na potraživanje naknade za isporučenu električnu energiju zastarijeva nakon 2 (dvije) godine.

 

Ako je dug korisnika prema snabdjevaču za iskorišćenu električnu energiju stariji od 2 (dvije) godine, korisnik ima pravo da se pozove na prigovor zastarjelosti.

 

Uslov za korišćenje prava na prigovor jeste da je dug stariji od 2 (dvije) godine i da je zbog proteka roka nastupila zastarjelost.

 

Poslije isticanja prigovora zastrjelosti, snabdjevač nema pravo na pokretanje prinudnih radnji (prekid snabdijevanja električnom energijom), niti drugih vrsta uslovljavanja prema korisniku (ponuda otplate zastarjelog duga na rate i slično).

 

Informisanje korisnika

Obaveza snabdjevača je da na svojoj internet stranici objavi cijene za domaćinstva i druge krajnje korisnike najmanje 15 (petanest) dana prije početka snabdijevanja. Isto tako, u obavezi je da na svojoj internet stranici blagovremeno objavi svaku promjenu cijena i naknada, najkasnije do isteka obračunskog perioda od stupanja promjene na snagu i obavijesti korisnike o mogućnosti raskida ugovora ako ne prihvataju promjenu cijene.

 

Naknada štete

Korisnik ima pravo na naknadu štete u slučaju nenajavljenog prekida distribucije električne energije u kontinuitetu dužem od 12 (dvanaest) časova.

 

Korisnik kojem je operator neosnovano obustavio isporuku električne energije ima pravo na nadoknadu štete koja mu je tim činom prouzrokovana.

 

Novčane kazne za prekršaj

Ukoliko operator ili snabdjevač prekrši neku od obaveza propisanih Zakonom o energetici, predviđena je novčana kazna u iznosu od 2.000 € do 20.000 €, zavisno od vrste prekršaja.

 

Nadzor

Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem Zakona o energetici vrši Uprava za inspekcijske poslove – Odsjek za elektroenergetsku inspekciju.

 

Regulatorna agencije za energetiku rješava u sporovima i odlučuje po prigovorima i žalbama korisnika.