Prava korisnika kredita

Prava korisnika kredita


Koja sve prava imaju korisnici potrošačkih kredita?

 

 

Zakonom o potrošačkim kreditima (“Službeni list Crne Gore”, br. 35/2013 i 73/2017) uređuju se uslovi i način zaključenja ugovora o potrošačkim kreditima i druga značajna pitanja.

 

 

Informisanje

 

Banka je dužan da na osnovu kreditnih uslova prije zaključenja ugovora o kreditu, potrošaču blagovremeno u pisanoj formi pruži sve potrebne informacije.

 

Informacije se pružaju na propisanom obrascu koji je utvrdila Centralna banka Crne Gore.

 

Banka je dužna da na zahtjev potrošača pored navedenih informacija, bez naknade dostavi i primjerak nacrta ugovora o kreditu.

 

 

Dodatno informisanje

 

Banka je dužna da potrošaču pruži odgovarajuća objašnjenja radi procjene da li je predloženi ugovor o kreditu prilagođen njegovim potrebama i finansijskom stanju.

 

 

Dodatno informisanje u pogledu plaćanja

 

Banka je dužna da u vezi ugovora o kreditu potrošaču pruži informacije o:

 1. iznosu, broju i učestalosti rata koje je potrošač dužan da plati i
 2. pravu potrošača na prijevremenu otplatu kredita.

 

 

Obeveza procjene kreditne sposobnosti

 

Banka je dužna da, prije zaključivanja ugovora o kreditu, izvrši procjenu kreditne sposobnosti potrošača na osnovu informacija koje dobije od potrošača ili na osnovu podataka iz kreditnih registara.

 

 

Obavještenje o odbijanju

 

Ako je zahtjev za kredit odbijen, banka je dužna da bez odlaganja i naknade obavijesti potrošača o podacima iz kreditnog registra na kojima se zasniva odluka o odbijanju zahtjeva.

 

 

Troškovi kredita

 

Ukupni troškovi kredita za potrošača su kamate, naknade, porezi i drugi troškovi koje je potrošač dužan da plati u vezi sa ugovorom o kreditu.

 

 

Ugovor o kreditu

 

Ugovor o kreditu zaključuje se u pisanoj formi. Banka je dužna je da primjerak ugovora o kreditu dostavi potrošaču. Ugovor o kreditu mora da sadrži sve zakonom propisane elemente.

 

Banka je dužna da na zahtjev klijenta bez naknade i u svakom trenutku u toku trajanja ugovora o kreditu, pruži izvještaj – plan otplate.

 

 

Promjenljiva kamatna stopa

 

Ako je ugovorena promjenjiva kamatna stopa, banka je dužna dao bavijesti potrošača o:

 1. svim promjenama te stope,
 2. iznosu rata koje je potrošač dužan da uplaćuje od dana primjene nove kamatne stope, i
 3. podacima o broju ili rokovima za uplatu rata, u slučaju njihove promjene.

 

 

Primjena drugih propisa

 

Na odnose potrošača i banke, koji nijesu regulisani Zakonom o potrošačkim kreditima shodno se primjenjuju se Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o zaštiti potrošača – korisnika finansijskih usluga.

 

 

Zakon o obligacionim odnosima (“Službeni list Crne Gore”, br.47/18, 4/11 i 22/17)

 

Ništavost ugovora

Ako je ugovor potpisan uz postojanje mana volje, odnosno ako je ugovor potpisan pod prijetnjom, bitnom zabludom ili prevarom, može se tražiti poništenje ugovora.

 

Prijetnja postoji ako je ugovorna strana ili neko treće lice nedopuštenom prijetnjom izazvao opravdani strah kod druge strane koja je zbog toga zaključila ugovor.

 

Strah se smatra opravdanim ako se iz okolnosti slučaja vidi da je ozbiljnom opasnošću ugrožen život, tijelo ili drugo značajno dobro ugovorne strane ili trećeg lica.

 

Bitna zabluda postoji ako se odnosi na bitna svojstva ugovora, na lice sa kojim se zaključuje ugovor ako se zaključuje s obzirom na to lice, kao i na okolnosti koje se po običajima u prometu ili po namjeri stranaka smatraju odlučnim, a strana koja je u zabludi ne bi inače zaključila ugovor takve sadržine.

 

Strana koja je u zabludi može tražiti poništaj ugovora zbog bitne zablude, samo ako je pri zaključenju ugovora postupala sa pažnjom koja se u prometu zahtijeva.

 

Prevara postoji, ako jedna strana izazove zabludu kod druge strane ili je održava u zabludi u namjeri da je time navede na zaključenje ugovora.

 

Strana koja je prevarena može zahtijevati poništaj ugovora i onda kada zabluda nije bitna.

 

Zastarjelost kredita

Kredit zastarijeva u opštem roku zastarjelosti koji iznosi 10 (deset) godina.

 

Zakon o zaštiti potrošača – korisnika finansijskih usluga (“Službeni list Crne Gore”, br.43/15)

 

Neovlašćeno korišćenje ličnih podataka i falsifikovanje potpisa

Ako je ugovor sačinjen na osnovu neovlašćenog korišćenja ličnih podataka ili falsifikovanja potpisa klijenta ili žiranta, takav se ugovor smatra apsolutno ništavim, a ugovorni odnos se odmah obustavlja i potrošač stiče pravo na obeštećenje od banke.

 

 

Pravo na jednostrani raskid ugovora o kreditu

 

Potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora o kreditu, bez navođenja razloga, u roku od 14 (četrnaest) dana, od dana:

 1. zaključivanja ugovora o kreditu, ili
 2. prijema uslova i informacija od strane banke koji se odnose na formu i sadržaj ugovora o kreditu, ako su ti uslovi i informacije primljeni poslije dana zaključenja ugovora o kreditu.

 

Ako potrošač namjerava da jednostrano raskine ugovor o kreditu dužan je da:

 1. prije isteka roka od 14 (četrnaest) dana obavijesti kreditora o raskidu u skladu sa ugovorenim pravom.
 2. bez odlaganja, a najkasnije 30 (trideset) dana od dana slanja obavještenja o raskidu isplati kreditoru glavnicu i pripadajuću kamatu, obračunatu na osnovu ugovorene kamatne stope, od dana povlačenja novčanih sredstava po osnovu ugovora o kreditu do dana otplate glavnice.

 

U slučaju jednostranog raskida ugovora o kreditu banka nema pravo na drugu naknadu od potrošača, osim naknade ovjere ugovora i druge prateće dokumentacije koju plaća banka.

 

Ugovor o kreditu se smatra raskinutim na vrijeme ako je obavještenje o jednostranom raskidu upućeno u pisanoj formi i u roku od 14 (četrnaest) dana.

 

 

Prijevremena otplata

 

Potrošač ima pravo da prijevremeno, u bilo kom trenutku, djelimično ili u cjelosti ispuni svoje obaveze iz ugovora o kreditu, u tom slučaju ima pravo i na smanjenje ukupnih troškova kredita za preostali iznos kamata i drugih troškova u vezi preostalog roka trajanja ugovora.

 

U slučaju prijevremene otplate kredita, banka ima pravo na pravednu i objektivnu naknadu opravdanih troškova neposredno povezanih sa prijevremenom otplatom kredita, pod uslovom da je prijevremena otplata izvršena tokom perioda za koji je ugovorena fiksna kamatna stopa.

 

Iznos naknade ne smije biti veći od 1% iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje ako je period između dana prijevremene otplate i roka dospijeća iz ugovora o kreditu duži od 12 (dvanaest) mjeseci.

 

Ako period nije duži od 12 (dvanaest) mjeseci, iznos naknade ne smije biti veći od 0,5% iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje.

 

Banka nema pravo na naknadu ako:

 1. se otplata vrši prema ugovoru o osiguranju koji je sredstvo obezbjeđenja otplate kredita;
 2. se radi o dozvoljenom prekoračenju, ili
 3. je prijevremena otplata izvršena tokom perioda za koji nije ugovorena fiksna kamatna stopa.

 

Banka ima pravo na naknadu ako je iznos prijevremene otplate u periodu od 12 (dvanaest) mjeseci veći od 10.000,00 eura.

 

Iznos naknade ne smije biti veći od iznosa kamata koje bi potrošač platio tokom perioda između dana prijevremene otplate kredita i dana prestanka ugovora o kreditu.

 

 

Prenos prava

 

U slučaju ustupanja ugovora o kreditu ili prenosa prava banke iz ugovora o kreditu na treće lice, potrošač ima pravo, uz prigovore koje ima prema novom povjeriocu, da istakne i prigovore koje je mogao da istakne prema banci.

 

 

Pravo potrošača na prigovor

 

Potrošač ima pravo da podnese prigovor banci, u slučaju kada smatra da mu je povrijeđeno pravo.

 

Ako banka ne odluči o prigovoru potrošača odmah, a u složenijim slučajevima u roku od 8 (osam) dana od dana dostavljanja prigovora, ili odbije prigovor, potrošač može podnijeti zahtjev Centralnoj Banci Crne Gore radi sprovođenja postupka nadzora kod te banke.

 

 

Vansudsko rješavanje sporova

 

U sporovima između potrošača i banke može se pokrenuti postupak pred Privrednom komorom Crne Gore – Arbitražnim odborom za vansudsko rješavanje sporova potrošača.

 

Izuzetno, u sporovima koji nastanu između potrošača i banke, može se pokrenuti postupak i pred zaštitnikom prava klijenata – bankarskim ombudsmanom u slučajevima propisanim zakonom. Ova tema je obrađena u prethodnom članku.

 

 

 

Upravne mjere

 

Centralna banka Crne Gore će rješenjem privremeno zabraniti banci zaključivanje ugovora o kreditu do otklanjanja nepravilnosti, ako utvrdi da:

 1. oglas o potrošačkom kreditu ne sadrži informacije u skladu sa zakonom,
 2. banka prije zaključivanja ugovora o kreditu nije pružila sve potrebne informacije,
 3. ugovor o kreditu ne sadrži sve propisane elemente,
 4. banka potrošaču nije dala izvještaj u formi plana otplate,
 5. banka u slučaju promjene kamatne stope, nije obavijestila potrošača na način i uslovima propisanim zakonom.
 6. banka vrši naplatu naknade u slučaju prijevremene otplate kredita suprotno zakonu,
 7. banka vrši obračun efektivne kamatne stope ili ukupnih troškova kredita suprotno zakona

 

 

Kaznene odredbe

 

Novčanom kaznom od 2.000 eura do 40.000 eura, kazniće se za prekršaj banka ako:

 

 1. oglašavanje o potrošačkom kreditu ne sadrži sve informacije u skladu zakonom,
 2. prije zaključivanja ugovora o kreditu ne pruži potrošaču sve potrebne informacije u skladu sa zakonom,
 3. ugovor o kreditu ne sadrži sve propisane elemente,
 4. potrošaču ne omogući prijevremenu otplatu kredita pod uslovima propisanim zakonom,
 5. obračuna naknadu troškova neposredno povezanih sa prijevremenom otplatom kredita suprotno odredbama zakona,
 6. ne obračuna efektivnu kamatnu stopu ili ukupne troškove kredita u skladu sa zakonom,

 

Za prekršaj kazniće se fizičko lice i odgovorno lice u banci, novčanom kaznom od 800 eura do 4.000 eura.

 

Ako je prekršajem banka ostvarila imovinsku korist, uz novčanu kaznu izreći će se i mjera oduzimanja imovinske koristi pribavljene izvršenjem prekršaja.

 

Novčanom kaznom od 1.000 eura do 20.000 eura, kazniće se za prekršaj banka, ako:

 

 1. prije zaključivanja ugovora o kreditu ne pruži sve informacije u skladu sa zakonom,
 2. prije zaključivanja ugovora, pored opštih informacija potrošaču ne pruži i dodatne informacije,
 3. na zahtjev potrošača bez naknade ne pruži izvještaj u formi plana otplate,
 4. u slučaju ugovorene promjenjive kamatne stope, nije obavijestila potrošača prije njene primjene o elementima, na način i pod uslovima propisanu zakonom,
 5. uskrati potrošaču pravo na povlačenje dijela odobrenog iznosa kredita bez obavještavanja na način, pod uslovima i u roku propisanom zakonom,
 6. ne obavijesti potrošača o ustupanju ugovora o kreditu,

 

 

Novčanom kaznom od 500 eura do 10.000 eura kazniće se za prekršaj banka, ako:

 

 1. ne upozori potrošača na troškove javnopravne ovjere koje je dužan platiti prilikom zaključivanja ugovora o kreditu,
 2. ne pruži potrošaču odgovarajuća objašnjenja u vezi procjene da li je predloženi ugovor o kreditu prilagođen njegovim potrebama i finansijskom stanju i bitnim karakteristikama predloženih vrsta kredita i posebnih efekata koje bi mogli imati za njega, uključujući i posljedice neispunjavanja obaveze plaćanja.
 3. ne obavijesti potrošača, odmah i bez naknade, o podacima u skladu sa ovim zakonom u slučaju kada je zahtjev za kredit odbijen,
 4. na zahtjev potrošača ne dostavi izvještaj u obliku otplatnog plana, bez naknade i u bilo kom trenutku tokom cjelokupnog trajanja ugovora o kreditu u skladu sa zakonom,

 

Za prekršaj kazniće se fizičko lice i odgovorno lice u banci, novčanom kaznom od 200 eura do 1.000 eura.

 

 

Nadzor

 

Nadzor nad sprovođenjem Zakona o potrošačkim kreditima vrše Ministarstvo finansija i Centralna banka Crne Gore.

 

Inspecijski nadzor vrši Uprava za inspekcijske poslove Crne Gore– Tržišna inspekcija.