Zakon o zaštiti potrošača – Obaveze trgovaca

Zakon o zaštiti potrošača – Obaveze trgovaca


Informisanje o proizvodima

 

 

Obavještenje o robi i uslugama

 

Trgovac ne smije da stavi u promet robu na kojoj nije istaknuto obavještenje sa podacima o robi. Dalje je obavezan da vidno istakne obavještenje o sadržaju GMO (genetski modifikovanih organizama) u proizvodima koji služe za ljudsku ishranu. Isto obavještenje je dužno da istakne i kod proizvoda namijenjenih za prehranu domaćih životinja ili njihov uzgoj.

 

Obavještenje o robi obavezno mora da sadrži: naziv pod kojim se roba prodaje i trgovačko ime, ako postoji; naziv i sjedište proizvođača; naziv i sjedište uvoznika, ako se radi o robi iz uvoza; naziv države porijekla robe i podatke o količini, sastavu, kvalitetu, tipu i modelu robe, datumu proizvodnje i roku upotrebe, načinu upotrebe, održavanju i čuvanju robe i upozorenje o mogućim rizicima vezanim za pravilnu i nepravilnu upotrebu robe, u zavisnosti od prirode robe.

 

Zakonodavac je propisao da se obavještenja na određenim proizvodima moraju istaknuti i na Brajevom pismu, ali je ostavio resornom ministarstvu da utvrdi listu tih proizvoda. Pravilnikom o listi proizvoda, načinu isticanja i vrsti objekata u kojima se ističu obavještenja o robi na Brajevom pismu je predviđeno da se obavještenja o robi na Brajevom pismu ističu samo za: tečni šampon za pranje kose, zapremine veće od 0,5 litara i tečni deterdžent za pranje veša i suđa, zapremine veće od 0,5 litara.

 

Zabranjeno je uklanjanje ili mijenjanje podataka iz obavještenja o robi, kao i isticanje neistinitih podataka.

 

 

 

Način isticanja obavještenja

 

Trgovac je dužan da obavještenje o robi istakne na svakom pojedinačnom primjerku robe, a kod robe male veličine ili neprikladne za isticanje obavještenja, na zbirnom pakovanju, odnosno na mjestu prodaje.

 

Kod prodaje robe u rasutom stanju obavještenje se ističe na mjestu prodaje.

 

Trgovac je dužan da obezbijedi da obavještenje o robi, odnosno uslugama, isprave o usaglašenosti, ostala dokumentacija (uputstva za upotrebu, uputstvo za montažu, garantni list i dr.) koja prati robu, odnosno usluge i druge informacije budu na crnogorskom jeziku, što ne isključuje mogućnost istovremene upotrebe drugih jezika.

 

 

 

Označavanje upotrebljavane, popravljane ili robe sa nedostatkom

 

Trgovac je dužan da robu koja je upotrebljavana, popravljana ili sa nedostatkom, odnosno robu čija su upotrebna svojstva i karakteristike na drugi način ograničeni, fizički odvoji od druge robe, a na mjestu ponude čitko, jasno, razumljivo i lako uočljivo istakne oznaku da se radi o “robi sa greškom”, “oštećenjem”, “pred istekom roka trajanja” i slično.

 

Teret dokazivanja da je potrošaču dao sve potrebne informacije je na trgovcu.

 

 

Posebni slučajevi označavanja robe

 

Trgovac je dužan da robu koja je izložena u prodajnom objektu, a nije namijenjena prodaji vidno označi oznakom “nije za prodaju”, “uzorak”, ili “eksponat”.

 

Prodatu robu koja se nalazi u prodajnom objektu trgovac je dužan da vidno označi oznakom “prodato”.

 

 

 

Isticanje cijene

 

 

 

Trgovac je dužan da za proizvode koji se prodaju ili nude na prodaju, čitko, jasno, razumljivo i lako uočljivo za potrošača, istakne prodajnu cijenu i cijenu po jedinici mjere.

 

Cijenu po jedinici mjere nije potrebno isticati ako je jednaka prodajnoj cijeni proizvoda.

 

Kod proizvoda u rasutom stanju ističe se samo cijena po jedinici mjere. suve materije.

 

Kada se dio složenog proizvoda prodaje ili nudi na prodaju kao poseban proizvod, pored cijene za cijeli proizvod, trgovac je dužan da istakne cijenu i za taj dio proizvoda.

 

Prodajna cijena i cijena po jedinici mjere proizvoda ističu se u eurima.

 

 

Način isticanja cijene

 

Trgovac je obavezan da utvrđenu cijenu robe istakne na robi, odnosno ambalaži svakog pojedinačnog proizvoda ili na mjestu gdje se roba prodaje ili nudi, kao i na robi u izlogu.

 

Cijena na robi se ističe odštampano, na način da se potrošač ne dovodi u zabludu u pogledu robe na koju se odnosi i da se ne oštećuje roba.

 

Trgovac je dužan da cijenu usluge koja se pruža ili nudi utvrdi u cjenovniku ili tarifi. Cjenovnik ili tarifa obavezno se ističu na mjestu gdje se usluga pruža ili nudi ili na drugi potrošaču lako dostupan način.

 

 

Pridržavanje istaknutih cijena

 

Trgovac je dužan da se pridržava utvrđenih i istaknutih cijena.

 

 

Isticanje cijene kod prodajnih pogodnosti

 

Ako se proizvod prodaje ili nudi po umanjenoj cijeni trgovac je dužan da čitko, jasno, razumljivo i lako uočljivo za potrošača istakne cijenu koja je važila prije umanjenja i umanjenu cijenu. Ako se cijena promijeni više puta, umanjena cijena se iskazuje u odnosu na najnižu cijenu koja je važila u poslednjih 30 (triedeset) dana.

 

 

Isticanje cijene pri oglašavanju

 

Trgovac je dužan da prilikom oglašavanja cijena proizvoda istakne cijene u skladu sa zakonom.

 

 

Obaveza benzinskih stanica je da cijenu po jedinici mjere za gorivo istakne na način koji licu koje upravlja motornim vozilom u pravcu benzinske stanice omogućava da cijenu lako i blagovremeno uoči.

 

 

Obaveza parking servisa je da prodajnu cijenu za uslugu parkiranja motornih vozila, odnosno zakupa parking mjesta istakne na način koji licu koje upravlja motornim vozilom u pravcu parkirališta omogućava da cijenu lako i blagovremeno uoči. Kao i da obezbijedi da se prilikom pružanja usluga parkiranja motornih vozila, odnosno zakupa parking mjesta, dostupnost slobodnih mjesta može lako i blagovremeno uočiti.

 

 

Druge obaveze trgovca

 

 

Ispunjenje ugovora

 

Trgovac je dužan da prilikom prodaje proizvoda potrošaču preda proizvod: u traženoj količini kad je ta količina na raspolaganju, ako zakonom nije drukčije utvrđeno; u tačnoj mjeri ili količini; propisanog, odnosno ugovorenog kvaliteta, a ako kvalitet nije propisan, odnosno ugovoren, uobičajenog kvaliteta; sa obavještenjem o robi, odnosno uslugama, ispravama o usaglašenosti, drugom dokumentacijom i informacijama, u skladu sa zakonom; po cijeni obračunatoj u skladu sa propisanim ili utvrđenim kriterijumima, odnosno po ugovorenoj cijeni; na način i u roku utvrđenim zakonom, odnosno ugovorom.

 

 

Upoznavanje sa svojstvima i karakteristikama proizvoda

 

Trgovac je dužan da potrošača, na njegov zahtjev, upozna o svojstvima i karakteristikama ponuđenog proizvoda, kao i da mu pokaže proizvod i/ili način njegove upotrebe, ako to priroda proizvoda dozvoljava.

 

 

Račun

 

Trgovac je dužan da potrošaču za kupljeni proizvod izda račun na crnogorskom jeziku.

 

Za proizvode koji se isporučuju račun obavezno sadrži i mjesto i datum isporuke.

 

U računu za robu koja je upotrebljavana, popravljana ili sa nedostatkom, odnosno čija su upotrebna svojstva i karakteristike na drugi način ograničeni mora biti naznačeno da se radi o takvoj robi.

 

Ako je potrošaču prilikom kupovine proizvoda odobren popust, na računu mora biti iskazan ukupan iznos računa, iznos popusta u procentima i umanjeni iznos za plaćanje.

 

 

Ponuda popravke ili održavanja proizvoda

 

Za uslugu popravke ili održavanja proizvoda čija je vrijednost veća od 40,00 eura, trgovac je dužan da ispostavi potrošaču ponudu sa specifikacijom opisa radova, potrebnog materijala i djelova za popravku.

 

Ako se tokom popravke i održavanja proizvoda pojavi potreba za dodatnim radovima i ugradnjom dodatnih materijala i djelova, čime se cijena usluge uvećava za više od 10%, trgovac je dužan da dobije prethodni pisani pristanak potrošača, dat lično ili putem sredstava komunikacije na daljinu.

 

Uz račun za izvršenu uslugu trgovac je dužan da izda specifikaciju izvršenih radova, korišćenog materijala i djelova za popravku.

 

 

Dostupnost rezervnih djelova i servisa

 

Trgovac je dužan da prilikom ponude i prodaje tehničke robe obavijesti potrošača, u pisanoj formi, o dostupnosti: rezervnih djelova, priključnih aparata i sličnih djelova, za vrijeme i nakon prestanka proizvodnje ili uvoza robe i tehničkog servisa, odnosno održavanja i popravke za vrijeme i poslije prestanka proizvodnje ili uvoza robe.

 

 

Materijal za pakovanje

 

Trgovac je dužan da obezbijedi potrošaču odgovarajući materijal za pakovanje u skladu sa vrstom i svojstvima robe.

 

U neto masu robe ne smije se uračunavati težina materijala za pakovanje.

 

Trgovac može, na zahtjev potrošača, da obezbijedi posebno pakovanje i dužan je da potrošača prethodno obavijesti o cijeni posebnog pakovanja, s tim da cijena pakovanja ne može biti veća od prodajne cijene materijala korišćenog za pakovanje.

 

Kese i torbe koje služe za nošenje kupljenih proizvoda i imaju u potpunosti ili djelimično logotip, znak, slogan i/ili naziv proizvođača ili trgovca smatraju se promotivnim materijalom i trgovac ih ne smije naplatiti.

 

 

Dokumentacija koja prati robu

 

Trgovac je dužan da potrošaču uz robu preda dokumentaciju koja prati robu (uputstvo za upotrebu, uputstvo za montažu, garantni list i sl.), kao i druga dokumenta koja je obezbijedio proizvođač.

 

Dokumentacija se izdaje u skladu sa tehničkim i drugim propisima i mora biti napisana čitko, jasno i lako razumljivo.

 

Prevod dokumentacije mora biti istovjetan izvornom tekstu.

 

 

Isporuka proizvoda

 

Ako trgovac nudi isporuku proizvoda na adresu i prostor koji odredi potrošač, a isporuka se vrši uz naknadu, dužan je da prethodno obavijesti potrošača o cijeni i načinu isporuke.

 

Ako potrošač nije prethodno obaviješten o cijeni i načinu isporuke, smatra se da se isporuka (prevoz, poštanski troškovi i slično) vrši bez naknade i da proizvod treba isporučiti na adresu i u prostor koji odredi potrošač.

 

Teret dokazivanja da je prethodno obavijestio potrošača o cijeni i načinu isporuke je na trgovcu.

 

 

Prigovor potrošača

 

Potrošač ima pravo da podnese prigovor trgovcu kod koga je kupio proizvod u slučaju nesaobraznosti proizvoda ugovoru, u vezi sa datom garancijom, na račun za kupljeni proizvod i iz drugih sličnih razloga, u skladu sa ovim zakonom.

 

Kupovina proizvoda može se utvrditi na osnovu računa o kupljenom proizvodu, ugovora o prodaji, garantnog lista ili na drugi odgovarajući način.

 

Prigovor se podnosi pismeno.

 

Trgovac je dužan da u prodajnom objektu na vidnom mjestu istakne obavještenje o načinu i mjestu podnošenja prigovora, odnosno da pri zaključenju ugovora na drugi odgovarajući način o tome obavijesti potrošača.

 

Teret dokazivanja da je ispunjena obaveza je na trgovcu.

 

Trgovac je dužan da na mjestu za podnošenje prigovora u toku radnog vremena obezbijedi prisustvo lica ovlašćenog za prijem prigovora.

 

 

Rokovi za podnošenje prigovora

 

Potrošač može podnijeti prigovor:

  • u slučaju nesaobraznosti proizvoda ugovoru, u roku od 2 (dvije) godine;
  • u vezi sa datom garancijom, u roku iz garantnog lista;
  • na račun odmah, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana plaćanja računa, a za uslugu u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema računa.

 

 

Rješavanje prigovora

 

Trgovac je dužan da potrošaču, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od prijema prigovora, odgovori u pisanoj formi sa izjašnjenjem o sadržini zahtjeva iz prigovora i predlogom za njegovo rješavanje.

 

Ako se o prigovoru ne rješava bez odlaganja, trgovac je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu o prijemu prigovora.

 

U sljedećem tekstu nastavak.