Prava potrošača – korisnika usluga od javnog interesa

Prava potrošača – korisnika usluga od javnog interesa


Zakonom o zaštiti potrošača (“Službeni list Crne Gore”, br. 2/2014, 6/2014, 43/2015) predviđena su određena prava koja imaju potrošači – korisnici usluga od javnog interesa, kao i obaveze pružaoca usluga od javnog interesa.

 

Koje su to usluge od javnog interesa?

 

To su usluge: distribucije i snabdijevanje električnom energijom, gasom, toplotom i vodom, prečišćavanje i odvođenje otpadnih voda, održavanje čistoće u gradovima i drugim naseljima, odlaganje komunalnog otpada, održavanje groblja i sahranjivanje, dimnjačarske i druge komunalne usluge, prevoz putnika, elektronske komunikacione usluge i poštanske usluge.

 

Koja prava potrošač-korisnik javnih usluga ima:

 

Potrošač – korisnik javnih usluga ima pravo:

1.pristupa i korišćenja usluga od javnog interesa pod jednakim uslovima, ako je to tehnički moguće i bez diskriminacije;

2.pristupa i nesmetanog korišćenja usluga od javnog interesa pod uslovima utvrđenim zakonom, odnosno ugovorom;

3.na račun koji sadrži sve podatke koji mu omogućavaju provjeru obračuna pruženih usluga;

4.na besplatnu kontrolu računa;

5.na besplatnu promjenu pružaoca usluge od javnog interesa bez naknade, ako je to moguće.

 

Uslovi korišćenja

 

Trgovac je dužan da prije pružanja usluge od javnog interesa upozna potrošača – korisnika sa uslovima korišćenja, odnosno sa:

1.utvrđenom cijenom, odnosno tarifom, vrstama naknada za korišćenje i održavanje, ako trgovac nudi i uslugu održavanja, u kojoj se navode popusti na koje potrošač ima pravo i posebni tarifni stavovi, odnosno elementi, kao i naknadom i rokom za priključenje na distributivnu mrežu;

2.načinom na koji se može ostvariti uvid u važeće cijene, odnosno tarifu i cijene održavanja;

3.načinom ostvarivanja prava na naknadu, odnosno povraćaj plaćenog iznosa, ako pružena usluga ne odgovara propisanom, odnosno ugovorenom kvalitetu.

 

Uslove korišćenja i njihove promjene trgovac je dužan da objavi u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju koji se distribuira na cijeloj teritoriji Crne Gore i istakne u svojim poslovnim prostorijama.

 

Trgovac je dužan je da prije utvrđivanja cijene usluge od javnog interesa zatraži mišljenje organizacija za zaštitu potrošača.

 

Trgovac je dužan da potrošača obavijesti o promjeni cijena i drugih uslova, najkasnije 30 (trideset) dana prije početka njihove primjene.

 

Cijena usluga od javnog interesa obračunava se prema stvarnoj potrošnji, ako je to tehnički moguće, po utvrđenoj tarifi ili cjenovniku.

 

Priključak na distributivnu mrežu

 

Trgovac je dužan da o pružanju usluge od javnog interesa putem distributivne mreže sa potrošačem zaključi ugovor u pisanoj formi.

 

Trgovac koji pruža uslugu od javnog interesa putem distributivne mreže dužan je da, bez diskriminacije i pod jednakim uslovima, omogući potrošaču priključak na distributivnu mrežu i upotrebu priključka i mreže pod unaprijed poznatim i ugovorenim uslovima.

 

Kvalitet usluge od javnog interesa

 

Trgovac je dužan da obezbijedi propisani kvalitet usluga od javnog interesa.

 

Zabrana obustavljanja pružanja usluga

 

Ako se iznos računa osporava u sudskom, vansudskom ili upravnom postupku, a potrošač redovno plaća nesporne iznose računa, trgovac ne smije potrošaču obustaviti pružanje usluge ili ga isključiti sa distributivne mreže do okončanja tog postupka.

 

Ako je trgovac obustavio pružanje usluge ili izvršio isključenje sa distributivne mreže dužan je da, bez odlaganja, nastavi sa pružanjem usluge potrošaču, odnosno priključi potrošača bez naknade na distributivnu mrežu do okončanja postupka.

 

Potrošački servis

 

Trgovac koji pruža usluge od javnog interesa dužan je da obezbijedi potrošački servis za pružanje potrebnih informacija potrošačima i prijem prigovora.